"Mici afaceri meştesugăreşti" - Reţea de informare şi consiliere on-line
"Mici afaceri meştesugăreşti"
Reţea de informare şi consiliere on-line
Legislaţie » Legislatie specifica mestesugurilor articole
PROCEDURA de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
Publicat: 22 Iunie 2015, 16:28:28 Vizualizari: 2157 Aprecieri: 87

 


  1. Obiectivul schemei de minimis


1.1. Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, denumit în continuare Minister, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului 430/2013, cu modificările şi completările ulterioare.


Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.


Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.


Obiective specifice


1.2. Programul urmăreşte, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2015, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin:


a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;


b) stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;


c) creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;


d) îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii;


e) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;


f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă;


1.3. În cadrul Programului, înţelesul unor termeni este definit astfel:


(1) produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale - sunt produsele şi serviciile executate de meşteşugari şi artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau artizanului rămâne componentă substanţială a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul că:


- sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale;


- natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi semnificative din punct de vedere comunitar şi religios;


- cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri;


- produse şi servicii cu valoare artistică, dar şi utilitară, care păstrează specificul execuţiei manuale şi tradiţionale.


(2) produsele de artă populară - sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone.


(3) întreprindere unică -include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:


(a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;


(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;


(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;


(d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.


     Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.


Săptămâna Europenă a IMM-urilor 2015


1.4. Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2015, care va avea loc în cursul lunii noiembrie. Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2015 este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor acestora. Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2015 încurajează şi ajută IMM-urile să-şi atingă potenţialul maxim.   


 


2. Descrierea Programului


2.1 Programul constă în organizarea Târgurilor Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2015.


2.2 Perioada de desfăşurare a evenimentelor precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul instituţiei cu cel puţin 20 de zile înainte.


2.3 În cadrul targurilor regionale beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, beneficiarii  prezenţi la târguri vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi, sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru  artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor  - covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; împletituri - sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor, prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, creaţie bijuterii etc. Atelierele de lucru menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrarea a materialelor folosite cât şi în produsul final.


2.4 Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:  • organizarea unor târguri regionale ale meşteşugarilor şi artizanilor sub forma unei expoziţii cu vânzare;

  • organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către artizani şi meşteşugari, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi a îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia, promovării serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiţionale;

  • diseminarea de materiale informative;  • dobândirea de atestate/certificate de formare profesională în domeniul meşteşugurilor şi artizanatului.


Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea programului se realizează de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, direct şi/sau pe bază de contracte încheiate cu persoane fizice şi/sau juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii, prin Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.


2.5 Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice programului se pot suporta următoarele: editare/multiplicare de broşuri, materiale de promovare şi prezentare, construcţia unui site dedicat evenimentului, elementele de identitate vizuală, închiriere spaţii, transmitere de invitaţii, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu transportul produselor care vor fi prezentate la Târguri, cu transportul beneficiarilor precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor.


 


3. Bugetul schemei de minimis


Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2015, aprobat prin anexa nr. 3/36/02  la Legea nr. 186/2014  a Bugetului de Stat pe anul 2015 este de 1.700.000 lei, repartizat în mod egal fiecărui O.T.I.M.M.C., pentru organizarea celor 8 Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2015 şi pentru acoperirea cheluielilor aferente participanţilor la Târg.


Bugetul de 1.700.000 lei se va contracta astfel:


- 1.530.000 lei începând cu data aprobării de către Guvern prin memorandum a deblocării sumei menţionate aferente lunii iulie conform prevederilor art. 48 alin 2) din Legea nr. 186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015;


-  170.000 lei începând cu trim IV 2015, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.


Pentru anul 2015, prin organizarea Targurilor Regionale, se estimează participarea a minimum  200 operatori economici cu obiect de activitate în domeniul meşteşugurilor şi artizanatului.


 


4.Tipurile de ajutor financiar de minimis


4.1 Se asigura participarea gratuită la târg pentru întreprinderile unice, beneficiarii selectaţi în urma înscrierii online în program.


4.2 Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (dacă este cazul), cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului, etc. doar pentru participarea la Târg. Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depaşi 1000 lei pentru târg. În limita acestor sume beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 1000 lei diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună personal sau prin curier la OTIMMC de care aparţine, în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea târgurilor. În cadrul prezentului Program, TVA este cheltuială neeligibilă.


 


4.3 Beneficiarii de ajutor de minimis in cadrul Programului


Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz,  care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:


a) sunt organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;


b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale) care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului;


c) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.


 


5. Criterii de eligibilitate


Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice autorizate şi operatorii economici, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii :


Operatorii economici:


a) au capital social integral privat;


b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale, care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;


c) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250  în anul fiscal anterior;


d) sunt întreprinderi unice, așa cum sunt ele definite la pct. 1.3 alin (3);


d) au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanale, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional;


e) au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;


f) au completat formularul de înscriere online (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma evaluării au fost selectaţi să participe la eveniment;


g) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.


În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate mai sus, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.


     În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.


     În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.


     Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012  al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.


     Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.


Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.


 


6. În cadrul  programului  nu  sunt eligibile:


- societăţile care au ca obiect principal de activitate tipărirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 58, 181, 182)


- societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 64, 65); activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal (cod CAEN 69); selecţia şi plasarea forţei de muncă (cod CAEN 78); activităţi de studii de piaţă şi de sondaj (cod CAEN 7320);


- activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000;


- activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;


- activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:


a) când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;


b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);


     Prin „prelucrarea produselor agricole" se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.


     Prin „comercializarea produselor agricole" se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;


- activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înființarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;


- ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;


- agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;


-ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.


     În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate enumerate mai sus, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.


Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.


De asemenea, nu pot beneficia de prevederile programului operatorii economici care produc sau comercializează produse/servicii, altele decât cele descrise la pct. 1.3, cu excepţia societăţilor cooperative meşteşugăreşti mixte, care în afara altor tipuri de activităţi au şi activităţi de meşteşug şi artizanat.


 


7. Modalitatea de derulare a programului


Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, prin Direcţia pentru Implementarea Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii administrează, gestionează şi derulează direct programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumite în continuare O.T.I.M.M.C. şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003.


7.1. Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgurile Regionale se face completând on line formularul de înscriere în program (Anexa nr. 1), accesând site-ul www.aippimm.ro.


7.2. Data de la care este activă completarea formularului de înscriere se comunică pe site-ul www.aippimm.ro  cu cel puţin (cinci) 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.


7.3. În vederea obţinerii acordului de principiu pentru participarea la Târgurile Regionale, operatorul economic va completa şi va transmite on-line formularul de preselecţie (Anexa nr.1 la prezenta Procedură) conform aplicaţiei software care va fi disponibilă pe pagina web a instituţiei, începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea locurilor aferente fiecărui Oficiu. Ultima zi de înscriere poate fi diferită pentru fiecare Oficiu, în funcţie de data organizării evenimentului. Aplicaţia nu mai permite înscrierea cu 3 zile înainte de demararea evenimentului organizat de fiecare Oficiu. Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii online.


7.4. Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării cu numărul de înregistrare obţinut şi cu datele corespunzătoare completate de către acesta.


7.5. Formularul de înscriere corect şi integral completat, va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul nepermiţând înregistrarea de două ori a aceluiaşi operator economic.


7.6. (1) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 7.3, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri prin Direcţia pentru Implementarea Programelor pentru IMM (DIPIMM) va face publică pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanţii  înscrişi în  Program. Solicitanţii din lista afişată pe site-ul www.aippimm.ro vor transmite în termen de (şapte) 7 zile lucrătoare de la data publicării listei, la OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă/în care are domiciliul stabil solicitantul, Cererea-tip de participare la Târgul Regional pentru Artizanat şi Meşteşuguri (Anexa nr. 2 la prezenta procedură) însoţită de următoarele documente justificative:


 a) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2014 (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, stabilite conform prevederilor Legii nr.346/2004, cu modificările şi completările ulterioare) conform Anexei nr. 4 şi Anexei nr. 5 la prezenta Procedură;


b) copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate a reprezentantului legal al societăţii solicitante;


c) împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de participare la Târgurile Regionale pentru Meşteşuguri şi Artizanat (Anexa 2);


d) fotografii cu minim 3 (trei) produse artizanale/meşteşugăreşti realizate/comercializate de către solicitant;


e) formularul de înscriere completat la înscrierea on line (Anexa 1);


f) Anexa 8, OPIS, Secţiunea A, semnat şi ştampilat.


 


(2) Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 exemplare, 1 original şi 2 fotocopii certificate într-un plic sigilat. Pe plicul sigilatat se vor menţiona în mod obligatoriu următoarele informaţii:  


Destinatar:


- OTIMMC - adresa (anexa nr. 6 la prezenta procedură);


- Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului.


Expeditor:


- numărul de înregistrare on-line;


- denumirea completă a solicitantului;


- numărul de înregistrare la ORC şi CUI/codul de înregistrare fiscală;


 -adresa solicitantului, inclusiv judeţul.


(3) Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu ştampilă şi semnătura reprezentantului legal/împuternicitului cu menţiunea „conform cu originalul".


(4) Plicul va fi depus la sediile OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă şi va fi înregistrată depunerea în Registrul Unic Electronic al Programului.


(5) Toată corespondenţa între  solicitant şi OTIMMC va purta menţiunea "completare la dosarul cu nr. RUE...... " şi va fi transmisă la OTIMMC de către solicitant. Toată corespondenţa între OTIMMC şi solicitanţi în cadrul programului va purta semnătura Şefului de Oficiu şi ştampila Oficiului teritorial.


 


Evaluarea şi selecţia beneficiarilor


8.1 Evaluarea şi selecţia aplicanţilor se va face de către UPSEC din cadrul OTIMMC.


8.2 În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul fiecărui O.T.I.M.M.C. se  constituie: Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare, denumită în continuare UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia Şefului fiecărui O.T.I.M.M.C.


8.3 UPSEC din cadrul fiecărui O.T.I.M.M.C. va evalua în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea si înregistrarea documentaţiei, Cererea tip de participare la Târgurile Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri şi documentele menţionate la pct.7.6. După finalizarea evaluării, UPSEC din cadrul O.T.I.M.M.C. va transmite aplicanţilor prin fax , e-mail, poştă scrisoare de respingere în cazul în care se constată că :


- Documentaţia depusă este incompletă şi/sau incorectă,


- Solicitanţii au declarat în formularul de înscriere on-line informaţii care nu sunt corecte/reale,


- Solicitanţii nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură,


- Activitatea solicitantului sau produsele/serviciile pe care le comercializează/produce nu fac obiectul prezentului program conform punctului 1.3 din prezenta procedură.


Pentru solicitanţii acceptaţi de principiu de către UPSEC, OTIMMC va transmite scrisoarea de înştiinţare privind participarea la targurile regionale în limita locurilor disponibile/în afara locurilor disponibile.


8.4 MEIMMMA va publica pe site-ul www.aippimm.ro lista cu aplicanţii admişi şi respinşi pentru participare la târgurile regionale.


8.5 OTIMMC va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013, menţionând titlul acestuia şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


 


 


9. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor


(1) În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim în urma comunicării UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii;


(2) Astfel, solicitantul se poate adresa O.T.I.M.M.C, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data  primirii scrisorii de respingere;


(3) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:


-          operatorului economic;


-          obiectul contestaţiei;


-          motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;


-          dovezile pe care se întemeiază;


-          semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila.


(4) Termenul de soluţionare este de 10 zile de la data primirii contestaţiei;


(5) Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax/e-mail/poştă.


(6) Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui în cadrul fiecărui O.T.I.M.M.C. o Comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din membrii care nu au participat la evaluarea dosarului.


(7) Numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, vor fi stabilite prin decizia ordonatorului de credite al fiecărui O.T.I.M.M.C.


 


10. Decontarea  cheltuielilor cu transportul beneficiarilor


10.1 Participanţii vor depune la OTIMMC de care aparţin (Anexa 6 la prezenta Procedură) cererea-tip de decontare (Anexa 7) însoţită de documentele justificative menţionate în Anexa 8 Secţiunea B, în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea Târgurilor. 


10.2. Decontarea cheltuielilor legate de transport pe perioada celor 5 zile de participare la târg, se va face pe baza  unei Cererii-tip de decontare (Anexa nr. 7 la prezenta Procedură), pe care solicitantul trebuie să o depună la sediul O.T.I.M.M.C, împreună cu urmatoarele documente justificative:


- documentele justificative prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta procedură, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă;


- pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil în termen /bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat. În cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul  personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi dar nu mai mult de 1000 lei pentru Târgurile Regionale. Conform prevederilor HG nr. 1860/2006, cu modificările si completările ulterioare se va rambursa contravaloarea a 7,5 L carburant la 100 km parcurşi doar pentru proprietarul autoturismului (persoana fizică sau firmă), chiar dacă se deplasează în acelaşi scop mai multe persoane care sunt pasageri în autoturism. Conform noilor prevederi ale Codului Fiscal, bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative, trebuie să fie inscripţionate cu datele de identificare ale cumpărătorului (în acest caz, beneficiar al Programului) ori trebuie să fie însoţite de factură. În prezenta procedură, documentele justificative în termen, valabile pentru decontarea transportului sunt acele documente emise astfel:  • Pentru transport se consideră documente în termen, documentele emise cu maxim 2 (două) zile înainte de începerea evenimentului şi maxim 2 (două) zile după finalizarea acestuia.


-  copia cererii de deschidere/extrasului contului ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la  Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală,  sau copia cererii de deschidere / extrasului contului deschis la băncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată;


-  angajamentul beneficiarului (Anexa 9) de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2014, către Unitatea  Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul O.T.I.M.M.C., conform, Formularului de raportare  la prezenta Procedură;


 - opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a AFN, Anexa 8 Secţiunea B, semnat şi ştampilat.


 


10.3  Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 (trei) exemplare:


- un original şi două fotocopii certificate; cele 3 exemplare ale dosarelor, vor fi puse într-un plic sigilat şi vor fi depuse la sediile O.T.I.M.M.C..


Destinatar:


- O.T.I.M.M.C. - adresa


- UPSEC  - pentru "Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului".


Expeditor:


- denumirea completă a firmei solicitante;


- nr. de înregistrare în registrul comerţului;


- CUI/codul de înregistrare fiscală;


- suma decontată;


- adresa solicitantului, inclusiv judeţul;


- numărul de înregistrare obţinut la înscrierea în Registrul Unic Electronic al Programului


10.4 Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor  în baza unui proces verbal. Acestea vor fi ridicate de către operatorii economici de la sediile O.T.I.M.M.C, după verificarea conformităţii copiilor şi virarea efectivă a sumelor decontate.


10.5 Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de catre beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.


10.6 Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77 / 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015.


10.7 Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul MEIMMMA-DPAIPIMM, şi la adresa www.aippimm.ro.


10.8 Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.436 din data de 28.06.2007.


10.9 MEIMMMA-DPAIPIMM, prin OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce își desfășoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terților sau contra cost.


10.10 Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv MEIMMMA-DPAIPIMM, păstrează evidenţa detaliată a  ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.


10.11 Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.


10.12 Pe baza unei cereri scrise, MEIMMMA-DPAIPIMM va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.


11. Confidenţialitate


11.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UPSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.


11.2. Ministerul şi O.T.I.M.M.C. sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul cheltuielilor decontate, aşezarea geografică (localitatea şi judeţul).


 


12. Precizări


Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea decontării în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul OTIMMC, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 30 iunie 2016.


 
REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art 2 alin 2 - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali").


Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură


 


Anexa 1


Anexa 2


Anexa 3


Anexa 4


Anexa 5


Anexa 6


Anexa 7


Anexa 8


Anexa 9


 


 


 

  Autentificare

Utilizator:
Parola:
Exemplu:
   24-12-1983
 
  Cele mai citite articole
Publicat: 12 Noiembrie 2018
Afisari: 3443
Aprecieri: 270
  Operatorii economici din domeniul mestesugurilor si artizanatului vor beneficia de ajutor [...]
Publicat: 17 Iulie 2015
Afisari: 3314
Aprecieri: 55
  Art. I Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, publicata in Monitorul Oficial [...]
Publicat: 24 Iunie 2015
Afisari: 3263
Aprecieri: 492
Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei*) a fost republicata in Monitorul [...]
  Cele mai votate articole
Publicat: 24 Iunie 2015
Afisari: 3263
Aprecieri: 492
Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei*) a fost republicata in Monitorul [...]
Publicat: 16 Iulie 2015
Afisari: 3263
Aprecieri: 476
  Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat si entitatile fara personalitate juridica [...]
Publicat: 19 Octombrie 2015
Afisari: 3263
Aprecieri: 467
  Dosarele pentru înscrierea în registrul comerţului şi la organul fiscal a menţiunii [...]