"Mici afaceri meştesugăreşti" - Reţea de informare şi consiliere on-line
"Mici afaceri meştesugăreşti"
Reţea de informare şi consiliere on-line
Legislaţie » Legislatie specifica mestesugurilor articole
LEGE nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru PFA, intreprinderi individuale și intreprinderi familiale
Publicat: 12 Noiembrie 2018, 09:01:09 Vizualizari: 3537 Aprecieri: 231

 


LEGE nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
(la data 19-oct-2016 actul a fost promulgata de Decretul 854/2016 )


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Art. I


Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:


1.La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:


"Art. 1


(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează accesul la activităţile economice din economia naţională astfel cum sunt prevăzute în Codul CAEN, procedura de înregistrare în registrul comerţului, de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale.


................................................................


(3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică acelor activităţi economice pentru care, prin lege, sunt instituite anumite restricţii de desfăşurare ori alte interdicţii şi acelor activităţi interzise expres prin lege pentru libera iniţiativă."


2.La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:


"(31) În cazul activităţilor economice a căror organizare şi autorizare sunt reglementate prin legi speciale, dacă acestea nu prevăd altfel, sunt aplicabile numai prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă privind înregistrarea la oficiul registrului comerţului ca obligaţie prealabilă în vederea autorizării de către autorităţile competente stabilite de prevederile legilor speciale."


3.La articolul 2, literele a), f), h), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:


"a) activitate economică - activitate cu scop lucrativ, constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii;


................................................................


f) întreprindere economică - activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă de muncă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;


................................................................


h) întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;


i) persoană fizică autorizată - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă;


................................................................


j) patrimoniul de afectaţiune - masă patrimonială în cadrul patrimoniului întreprinzătorului, reprezentând totalitatea drepturilor şi obligaţiilor afectate, prin declaraţie scrisă ori, după caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act adiţional la acesta, exercitării unei activităţi economice;"


4.La articolul 2, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins:


"j1) sediul profesional - sediul principal/locaţia declarată la registrul comerţului, în vederea înregistrării şi autorizării funcţionării persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau familiale, reprezentând elementul de identificare al acesteia în raporturile juridice la care participă;"


5.La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.


6.La articolul 7, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:


"Art. 7


(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) au obligaţia să solicite oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal înregistrarea şi autorizarea funcţionării, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, înainte de începerea activităţii economice în formele prevăzute la art. 4 lit. a) sau b), ca persoană fizică autorizată, denumită în continuare PFA, respectiv ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.


(2) Reprezentantul întreprinderii familiale are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea activităţii economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1). oricare membru al întreprinderii familiale, care are capacitate deplină de exerciţiu, poate să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, cu respectarea prevederilor alin. (4).


(3) În toate cazurile, cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării trebuie formulată în termen de 20 de zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1)."


7.La articolul 8, literele a)-c) ale alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:


"a) au capacitate deplină de exerciţiu, cu excepţia membrilor întreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, care trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani;


b) nu au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiar-fiscală;


c) au un sediu profesional declarat conform art. 9;


................................................................


(2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face potrivit art. 5, art. 15 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 17 şi următoarele din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, atât pentru sediul profesional, pentru fiecare punct de lucru, cât şi pentru activităţile desfăşurate în afara sediului profesional sau a punctelor de lucru.


(3) În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activităţi economice este necesară îndeplinirea unor condiţii de pregătire profesională şi/sau de atestare a pregătirii sau experienţei profesionale, persoanele prevăzute la art. 4 trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora."


8.La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:


"(2) Pentru stabilirea sediului profesional/punctelor de lucru este necesar ca persoana fizică titulară care se autorizează ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, după caz, să prezinte înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului cu destinaţie de sediu profesional/punct de lucru."


9.La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:


"(21) Dacă la sediul profesional, imobil cu destinaţie de locuinţă, nu se desfăşoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosinţă asupra imobilului depune o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfăşoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalităţile prevăzute de art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare."


10.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Art. 11


(1) Înregistrarea în registrul comerţului a PFA, a întreprinderii individuale şi a întreprinderii familiale se face în baza rezoluţiei motivate a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a uneia dintre persoanele desemnate prin decizie a directorului general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.


(2) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 8 şi 9, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale sau a întreprinderii familiale. Prin aceeaşi rezoluţie se va dispune şi înregistrarea în registrul comerţului a declaraţiei-tip pe propria răspundere, date conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile art. 172 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la transmiterea declaraţiilor-tip către autorităţile publice competente, se aplică în mod corespunzător.


(3) Dacă documentele depuse în susţinerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune prin rezoluţie motivată acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului pe loc, dacă este prezent, precum şi prin afişare/postare pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, iar rezoluţia se afişează la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În toate cazurile se vor indica documentele care urmează să fie depuse până la termenul acordat. La cererea motivată a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit o singură dată cu maximum 15 zile. Termenul de 15 zile se calculează fără a se lua în considerare ziua în care a început şi ziua în care s-a împlinit.


(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune prin rezoluţie motivată respingerea cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării pentru persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială solicitantă, precum şi a înregistrării declaraţiei-tip pe propria răspundere date conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


(5) Rezoluţiile directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau ale persoanei desemnate, cu privire la înmatriculare şi orice alte înregistrări în registrul comerţului, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, se execută de îndată, în baza lor efectuându-se înregistrările dispuse prin acestea, fără nicio altă formalitate."


11.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Art. 12


(1) Împotriva rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a persoane; desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare sau de la comunicare, după caz. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului şi se judecă în condiţiile dreptului comun. Dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.


(2) Aplicarea rezoluţiilor directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau ale persoanei desemnate, cu privire la înmatriculare şi orice alte înregistrări în registrul comerţului, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se suspendă în cursul judecăţii.


(3) Cererile adresate instanţelor judecătoreşti conform prezentei ordonanţe de urgenţă sunt scutite de taxa judiciară de timbru."


12.La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:


"Art. 13


(1) În cazul prevăzut la art. 11 alin. (2) sau în cazul unei hotărâri judecătoreşti definitive care dispune astfel, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va elibera certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, certificatul constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, precum şi alte acte prevăzute de lege, după caz.


(2) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate."


13.La articolul 14, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:


"(2) Schimbarea sediului profesional şi/sau a obiectului principal de activitate se înregistrează la oficiul registrului comerţului, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentului capitol. În cazul schimbării sediului profesional în alt judeţ, directorul oficiului registrului comerţului sau persoana desemnată, la care este înregistrată PFA, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, va aproba, prin aceeaşi rezoluţie, schimbarea sediului profesional în alt judeţ, înregistrarea în registrul comerţului de la noul sediu şi radierea înregistrării din registrul comerţului de la vechiul sediu, dispunând efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului.


................................................................


(4) Pentru desfăşurarea unei alte activităţi economice decât cele înregistrate în registrul comerţului şi pentru care s-a obţinut autorizarea funcţionării este necesară obţinerea înregistrării/autorizării, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."


14.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Art. 15


Persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale şi reprezentantul întreprinderii familiale vor ţine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."


15.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Art. 16


(1) PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.


(2) În scopul exercitării activităţii/activităţilor pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni."


16.La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:


"Art. 17


(1) PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.


(2) O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată."


17.Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Art. 18


Persoana fizică ce desfăşoară activităţi economice ca PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege."


18.La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:


"(2) Persoana fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice ca PFA poate cere schimbarea statutului juridic dobândit şi autorizarea ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale, cu respectarea dispoziţiilor cap. II şi ale art. 21."


19.Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Art. 20


(1) Titularul PFA răspunde pentru obligaţiile asumate în exploatarea întreprinderii economice cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanţelor, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului. Dispoziţiile art. 31, 32 şi ale art. 2.324 alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile.


(2) În caz de insolvenţă, PFA va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.


(3) Orice persoană interesată poate face dovada calităţii de profesionist în cadrul procedurii insolvenţei sau separat, prin acţiune în constatare, dacă justifică un interes legitim."


20.La articolul 21 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:


"a) prin decesul titularului PFA;


b) prin voinţa titularului PFA;"


21.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Art. 24


(1) Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.


(2) Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni."


22.Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Art. 26


Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligaţiile asumate în exploatarea întreprinderii economice cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanţelor, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului. Dispoziţiile art. 31, 32 şi ale art. 2.324 alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile."


23.Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Art. 29


(1) Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiţie de validitate. Acordul de constituire va stipula, sub sancţiunea nulităţii, datele de identificare ale membrilor familiei şi ale reprezentantului desemnat din rândul acestora, condiţiile participării, cota procentuală a fiecărui membru la beneficii şi la pierderi, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale, condiţiile de retragere şi data întocmirii.


(2) Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu deplină şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.


(3) În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi familiale, cu întreprinderi individuale sau cu PFA, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni."


24.La articolul 30, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:


"(2) Prin acordul de constituire a întreprinderii familiale, fiecare membru al acesteia poate stipula constituirea, în cadrul patrimoniului său, a unui patrimoniu de afectaţiune, pentru exercitarea activităţii economice a întreprinderii familiale.


(3) În cazul prevăzut la alin. (2), prin acordul de constituire sau printr-un act adiţional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectaţiune. Dacă membrii întreprinderii convin în unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la beneficiile sau la pierderile întreprinderii."


25.Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Art. 31


Membrii întreprinderii familiale răspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectaţiune şi, în completare, cu întreg patrimoniul acestora, corespunzător cotelor de participare prevăzute la art. 29 alin. (1)."


26.La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:


"(3) Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor, dacă valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depăşeşte 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate exercitării activităţii economice a întreprinderii potrivit art. 30 alin. (2) şi a sumelor de bani aflate la dispoziţia întreprinderii familiale la data actului. Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele de participare la beneficii, potrivit art. 29 alin. (1), fiind incluse în patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit."


27.Articolul 34 se abrogă.


28.După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:


"Art. 351


(1) Studenţii care vor să înfiinţeze o afacere proprie sunt scutiţi de la plata taxelor pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a unui PFA sau a unei întreprinderi individuale prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenţa prestate de aceste oficii.


(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), studentul care obţine calitatea de titular al PFA sau de titular al întreprinderii individuale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:


a) să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate în România;


b) să fie cel puţin în anul II de studiu şi să fi promovat, integral, la data solicitării, toate cerinţele programei de învăţământ prevăzute de senatul instituţiei;


c) nu a împlinit vârsta de 30 de ani.


(3) Cererea de înregistrare şi autorizare a funcţionării PFA sau a întreprinderii individuale va fi însoţită de actul doveditor emis de instituţia de învăţământ superior, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b)."


29.Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Art. 38


Persoanele prevăzute la art. 4 sunt plătitoare de impozit pe venit în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."


30.Articolul 42 se abrogă.


31.La anexă punctul 1, subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:


"1.2. Înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra sediului profesional/punctului de lucru - orice act juridic care conferă dreptul de folosinţă şi/sau atestă afectaţiunea specială a spaţiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul."


32.La anexă punctul 1, după subpunctul 1.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.21, cu următorul cuprins:


"1.21. Declaraţie pe propria răspundere olografă privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru desfăşurarea activităţilor ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială."


33.La anexă, subpunctul 1.5 al punctului 1, subpunctele 2.2 şi 2.5 ale punctului 2 şi subpunctele 3.2 şi 3.5 ale punctului 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:


"1.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale


................................................................


2.2. Înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra sediului profesional/punctului de lucru - orice act juridic care conferă dreptul de folosinţă şi/sau atestă afectaţiunea specială a spaţiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul


................................................................


2.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale


................................................................


3.2. Înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra sediului profesional/punctului de lucru - poate fi reprezentat de orice act juridic care conferă dreptul de folosinţă şi/sau atestă afectaţiunea specială a spaţiului, în fotocopie certificată olograf de către membrul deponent, privind conformitatea cu originalul


................................................................


3.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale."


Art. II


(1)În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut la art. 16 alin. (1), respectiv art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, solicită oficiului registrului comerţului competent modificarea, în mod corespunzător, a menţiunilor din registrul comerţului referitoare la obiectul de activitate.


(2)Dacă nu a fost autorizată anterior pentru una sau mai multe dintre activităţile incluse, în condiţiile alin. (1), în obiectul de activitate, persoana fizică autorizată sau întreprinderea individuală solicită autorizarea acesteia/acestora, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege şi ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.


(3)În realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana fizică autorizată sau întreprinderea individuală poate opta pentru modificarea formei de organizare, în condiţiile legii.


(4)Modificarea menţiunilor referitoare la obiectul de activitate şi emiterea noilor certificate de înregistrare se realizează, pe baza cererii depuse potrivit alin. (1), de oficiul registrului comerţului, cu titlu gratuit.


(5)Cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică pe pagina sa de internet listele cu persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate. Fiecare oficiu al registrului comerţului afişează la sediul său lista persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale din circumscripţia sa care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate, în condiţiile prezentei legi.


(6)În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), oficiul registrului comerţului radiază, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi- au îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (1). Transferul drepturilor şi obligaţiilor din patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, potrivit legii, se realizează cu respectarea drepturilor creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale.


Art. III


Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Art. IV


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


-****-


Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


 


 

  Autentificare

Utilizator:
Parola:
Exemplu:
   24-12-1983
 
  Cele mai citite articole
Publicat: 24 Iunie 2015
Afisari: 3944
Aprecieri: 553
Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei*) a fost republicata in Monitorul [...]
Publicat: 16 Iulie 2015
Afisari: 3857
Aprecieri: 398
  Reglementările care defineau până acum activităţile independente au fost modificate [...]
Publicat: 17 Iulie 2015
Afisari: 3827
Aprecieri: 429
  Art. I Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, publicata in Monitorul Oficial [...]
  Cele mai votate articole
Publicat: 16 Iulie 2015
Afisari: 3827
Aprecieri: 733
  Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat si entitatile fara personalitate juridica [...]
Publicat: 24 Iunie 2015
Afisari: 3827
Aprecieri: 553
Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei*) a fost republicata in Monitorul [...]
Publicat: 17 Iulie 2015
Afisari: 3827
Aprecieri: 429
  Art. I Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, publicata in Monitorul Oficial [...]